ผู้บริหาร

RHCT, MTCNA, MTCTCE, MTCUME, ECA, NETPIE Trainer
e-Mail
kitti@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน
9414
 

MOS 77-881, MOS 77-882,
MOS 77-883,
NETPIE Trainer
e-Mail
chutiphon@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน
9423
 

MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883,
MCSA, MCSD, MCP, MS, 
NETPIE Trainer
e-Mail
sakesan@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน
9415