ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์  ศรีสวัสดิ์
รักษาราชการแทน
โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883,NETPIE Trainer
e-Mail
chutiphon@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน
9423

MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883, MCSA, MCSD, MCP, MS, NETPIE Trainer
e-Mail
 sakesan@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน
 9415