ผู้บริหาร

แชร์สู่สังคมออนไลน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์​เทคโนโลยี​สารสนเทศ​
e-Mail : kitti@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9406
อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย
รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์​เทคโนโลยี​สารสนเทศ​
MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883, MCSA, MCSD, MCP, MS, 
NETPIE Trainer
e-Mail
 sakesan@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน
 9415