ผู้บริหาร

แชร์สู่สังคมออนไลน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์  ศรีสวัสดิ์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883,
NETPIE Trainer
Google Certified Educator ระดับ 1
Google Certified Educator ระดับ 2
IC3 GS5 Computing Fundamentals (Office 2016)
IC3 GS5 Living Online (Office 2016)
IC3 GS5 Key Applications (Office 2016) TPQI

e-Mail
chutiphon@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน
9423
อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย
รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์​เทคโนโลยี​สารสนเทศ​
MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883, MCSA, MCSD, MCP, MS, 
NETPIE Trainer
e-Mail
 sakesan@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน
 9415