ติดต่อสอบถาม

โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชั้น 1 และ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5526-7200 โทรสาร : 0-5526-7201
Website : http://itc.psru.ac.th
e-Mail : itc@psru.ac.th

แผนที่การเดินทาง