ติดต่อสอบถาม

สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู่ ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5526-7200
โทรสาร : 0-5526-7201
โทรศัพท์สายใน : 9400

ห้องผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู่ : ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 0-5526-7000 ต่อ 9414

ห้องรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู่ : ชั้นที่ 2 อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 0-5526-7000 ต่อ 9423

ห้องเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์งานซ่อมบำรุง
ที่อยู่ : ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 0-5526-7000 ต่อ 9410

ห้องเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์งานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ : ชั้นที่ 2 อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 0-5526-7000 ต่อ 9415

ห้องผู้ควบคุมดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่อยู่ : ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 0-5526-7000 ต่อ 9420, 9422

แผนที่การเดินทาง ดาวน์โหลดแผนที่คลิ๊กที่นี่