ศูนย์ไอที มรพส. ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการและการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ MOOC ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ไอที มรพส. นำโดย อ.ดร. ชุติพนธ์  ศรีสวัสดิ์ และทีมงาน ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการและการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ MOOC วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Read More

มรพส.บริจาคคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 10 เครื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยขอจำหน่ายโอนบริจาคคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีสิทธิวราราม จังหวัดนครสวรรค์จำนวน 10 เครื่อง เพื่อนำเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนของโรงเรียน  

Read More

โครงการนำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Digital Literacy) ด้วยระบบการทดสอบออนไลน์มาตราฐาน ICDL

วันที่ 18 – 19 กันยายน 2562 โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เข้าร่วมโครงการนำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Digital Literacy) ด้วยระบบการทดสอบออนไลน์มาตราฐาน ICDL แก่นักศึกษาทุกคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 105 และ 106 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด 18092562-1  / 18092562-2 / 19092562

Read More

โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส.ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์

Read More

เปิดบริการ Navigator PSRU MAP ค้นหาบุคลากรและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย

โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการ Navigator PSRU MAP ค้นหาบุคลากรและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย โดยผู้สนใจใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ที่  https://maps.psru.ac.th หรือ https://imis.psru.ac.th/maps/

Read More

เปิดบริการรับสแกนลายนิ้วมือนักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ศูนย์ไอที เปิดบริการรับสแกนลายนิ้วมือนักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อนำมาใช้ในการบริการระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยจะให้บริการรับสแกนนิ้วในวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  

Read More

โครงการอบรม “โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้อุปกรณ์สื่อการสอนห้องเรียนไอที” (สำหรับนักศึกษา)

ด้วยโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรม “โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้อุปกรณ์สื่อการสอนห้องเรียนไอที” (สำหรับนักศึกษา)   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และทักษะการใช้อุปกรณ์สื่อการสอนห้องเรียนไอที  การใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับห้องเรียนไอที  และนักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอนรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องเรียนไอที   เช่น   เครื่องขยายเสียง  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์สำหรับห้องเรียนไอที เป็นต้น  

Read More