ค่านิยมองค์กร

แชร์สู่สังคมออนไลน์

ที่มาของคำว่า ACTIVE คือต้องการสร้างค่านิยมให้ทุกคนในองค์กร มีความกระตือรือร้นต่อการปฏิบัติงานและเป็นคำที่มีความหมายในตัวเอง ง่ายต่อการจดจำและเป็นที่ยอมรับ

A = Activity เป็นหน่วยงานที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย
C = Creativity เป็นหน่วยงานที่มีความคิดสร้างสรรค์
T = Training ศูนย์อบรมที่ได้รับการยอมรับ
I = Innovation สร้างนวัตกรรมใหม่สู่สังคม
V = Value สร้างและเพิ่มคุณค่าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย
E = Evolution มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง