ศูนย์ไอที มรพส. ของดให้บริการ Co-Working Space ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563

แชร์สู่สังคมออนไลน์

เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า Covid 19 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ Covid-19 สำหรับการดูแลนักศึกษาและกำกับดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา