โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท ARIT ได้จัดโครงการขอสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

แชร์สู่สังคมออนไลน์

หลักสูตร “อาชีพนักพัฒนาระบบชั้น 3 (Developer) และ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบชั้น3 (System Analyst) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2563 ณ ห้อง Computer Lab 105 และ106 ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด