ศูนย์ไอที มรพส.เปิดอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ MOOC สำหรับอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

แชร์สู่สังคมออนไลน์

การอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ MOOC โดยในการอบรมได้เชิญ รศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้และคุณมณีรัตน์ มั่นยืน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัยศิลปากรและ ThaiMOOC โดยมีรักษาราชการแทนอธิการบดีกล่าวเปิดการอบรมและให้โอวาทและมีผู้บริหารระดับสูง อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการอบรม จำนวนกว่า 60 ท่าน และโครงการได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ Computer Lab 106 ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้วคลิกที่นี่เพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด