ศูนย์ไอที มรพส. เข้าร่วมการบริการวิชาการสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านลาดเรือ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

แชร์สู่สังคมออนไลน์

โดยได้มีการนำสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปให้ความรู้สำหรับนักเรียน และดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต