ศูนย์ไอที มรพส.เข้าร่วมงานวันราชภัฏ 14 ก.พ. 2563

แชร์สู่สังคมออนไลน์

ศูนย์ไอที มรพส.เข้าร่วมงานวันราชภัฏ 14 ก.พ. 2563 โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดงานขึ้น ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงาน