ศูนย์ไอที มรพส. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40

แชร์สู่สังคมออนไลน์

ศูนย์ไอที มรพส. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ และทีมงานจำนวนกว่า 10 ท่าน
โดยได้เข้าร่วมการสัมมนาและเข้าร่วม Workshop ต่าง ๆ