ศูนย์ไอที มรพส.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามความข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย มหาวิทยาลัยสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามความข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัย
สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้านการอบรมสำหรับครูและนักเรียน จำนวน 2 หลักสูตร

1. หลักสูตร “การสร้างชิ้นงานสามมิติ สำหรับเครื่อง 3D Printer”
2. หลักสูตร “การใช้งานบอร์ด KidBright และการประยุกต์ใช้งาน”

วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 (ชั้น 1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *