โครงการอบรม “จัดตั้ง MikroTik Academy สำหรับบุคลากรเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ”

โครงการอบรม “จัดตั้ง MikroTik  Academy สำหรับบุคลากรเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ”

             ระหว่างวันที่  25  กุมภาพันธ์  2562  –  1  มีนาคม  2562  เวลา 8.30 – 16.30 น.

ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5  (ชั้น 1)   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (ส่วนวังจันทน์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *