มรพส.บริจาคคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 10 เครื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยขอจำหน่ายโอนบริจาคคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีสิทธิวราราม จังหวัดนครสวรรค์จำนวน 10 เครื่อง
เพื่อนำเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนของโรงเรียน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *