เปิดบริการ Navigator PSRU MAP ค้นหาบุคลากรและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย

โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการ Navigator PSRU MAP ค้นหาบุคลากรและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย
โดยผู้สนใจใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ที่  https://maps.psru.ac.th หรือ https://imis.psru.ac.th/maps/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *