โครงการนำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Digital Literacy) ด้วยระบบการทดสอบออนไลน์มาตราฐาน ICDL

วันที่ 18 – 19 กันยายน 2562 โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เข้าร่วมโครงการนำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Digital Literacy) ด้วยระบบการทดสอบออนไลน์มาตราฐาน ICDL
แก่นักศึกษาทุกคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 105 และ 106 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด
18092562-1  / 18092562-2 / 19092562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *