ศูนย์ไอที มรพส. ได้ขอความอนุเคราะห์รับบริจาคหุ่นเหล็ก จากบริษัท ไอคอมเทค จำกัด เพื่อใช้ในการเชิงสัญลักษณ์และเพื่อการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างภาพลักษณ์เชิงนวัตกรรมให้กับหน่วยงาน

ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ขอความอนุเคราะห์รับบริจาคหุ่นเหล็ก จากบริษัท ไอคอมเทค จำกัด เพื่อใช้ในการเชิงสัญญาลักษณ์ และเพื่อการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างภาพลักษณ์เชิงนวัตกรรมให้กับหน่วยงานที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจและใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้น ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงขอขอบคุณมายังผู้บริหาร บริษัท ไอคอม เทค จำกัด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *