การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้าน ICT

การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้าน ICT ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *