ประวัติความเป็นมา facebook twitter youtube

ศูนย์ IT มรพส.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือพัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายเชิงบริหารและบริการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในด้านการจัดเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นประโยชน์ต่อความต้องการในการใช้ประโยชน์และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศร่วมกันได้อย่างเหมาะสมและเป็นเครือข่ายสารสนเทศระดับกระทรวงและประเทศได้อย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนวิชาการ สร้างสรรค์เทคโนโลยี บริการดีมีน้ำใจ ก้าวไกลสู่ท้องถิ่นและ สังคม

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานด้านไอทีระดับสากล

 • bootstrap business template
  Microsoft Office Specialist (MOS) ...
 • Mikrotik Academy (MTCNA) ...

ประวัติความเป็นมา

business templates

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์เดิม) ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 มีสำนักงานอยู่ที่อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ส่วนวังจันทน์และส่วนทะเลแก้ว (ห้อง ฉ.102) ปัจจุบันศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ย้ายสำนักงานจากส่วนวังจันทน์เข้ามาอยู่ที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ส่วนทะเลแก้ว (ชั้น 1 และ ชั้น 2) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 เพื่อรองรับภารกิจ เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารและจัดการ การศึกษาของสถาบันฯ ทั้งระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Internet) เพื่อสร้างศักยภาพในการบริหารและจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้ดำเนินการวางระบบเครือข่าย Internet ภายในระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นระบบเดียวกัน ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา สามารถใช้ระบบเครือข่าย Internet เสริมสร้างการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยได้ระดับหนึ่ง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมาทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และ Internet เบื้องต้นให้กับนักศึกษาทุกคน ตามโครงการประกันคุณภาพการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์และปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ดำเนินการทดสอบประสบการณ์ทางภาษา 3 ภาษาให้แก่นักศึกษาประกอบด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 2545 ได้ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่าย Internet ซึ่งจะครอบคลุมทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เข้าเป็นเครือข่ายเดียวกันโดยผ่านระบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ความเร็ว 1 Gbps พร้อมกับ Switching และติดตั้งระบบ Server e-Mail สำหรับอาจารย์และนักศึกษา ติดตั้งระบบ Cache Server เพื่อความรวดเร็วในการเปิดใช้งานเว็บไซต์เดิมในครั้งต่อไป เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2548 ได้มีการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามใหม่โดยเปลี่ยนชื่อจากศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักงานอธิการบดี จนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันได้ดำเนินการเช่าสัญญาณจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) จำนวน 2 ราย คือ
1. UniNet (สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา) - ความเร็ว 1000 Mbps
2. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) - Leased Line Domestic 1000/150 Mbps

ข่าวสารและบทความด้านไอทีที่น่าสนใจ


จำนวนผู้ใช้ LINE ลดลง แต่กลับทำเงินได้มากขึ้น
"ในแต่ละปีมักจะมีการเปิดเผยตัวเลขจำนวนผู้ใช้ระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คของแบรนด์แต่ละราย ซึ่งปีที่ผ่านมาทั้ง Facebook และ WhatsApp ต่างรายงานตัวเลขจำนวนผู้ใช้ที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนทางด้าน LINE แพลตฟอร์มแชทยอดนิยมในเอเชียกลับมีจำนวนลดลง แต่รายได้ที่เข้ามากลับเพิ่มมากขึ้น"

ที่มา : http://www.aripfan.com/line-user-down/

ซีอีโอ Microsoft เตือนการใช้ AI ให้ใช้เพื่อช่วยคน ไม่ใช่แทนพวกเขา
" สัตยา นาเดลลา ซีอีโอ Microsoft คนปัจจุบัน เป็นหนึ่งในนักธุรกิจ นักวิชาการ และนักการเมืองกว่า 3,000 คน ที่เข้าร่วมงาน World Economic Forum ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีประเด็นที่เขาได้พูดถึงเทคโนโลยี AI ไว้อย่างน่าสนใจ"

ที่มา : http://www.aripfan.com/microsoft-ceo-ai-should-be-used-to-help-people/

ข่าวปัจจุบันล่าสุด


 • bootstrap business template
  งานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สนอ. ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสน เทศ จัดประชุมการใช้ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (e-document) ณ วันที่ 11 มกราคม 2560 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
  More
 • bootstrap business template
  ประชุมพบผู้บริหาร ผศ.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพ ัฒนา เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน ต่างๆ ภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเท ศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก
  More
 • bootstrap business template
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. นำทีมโดย ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโ ลยีสารสนเทศ จัดการอบรมการติดตั้งและการ บริหารการใช้งานอินเทอร์เน็ ตด้วยอุปกรณ์ Mikrotik" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคร าม (ส่วนวังจันทน์) เมื่อ วันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 วิทยากรโดย คุณเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
  More

เยี่ยมชมเราได้ที่


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์:   0-5526-7200
โทรสาร : 0-5526-7201
Email: itc@psru.ac.th
Link: ITC PSRU

ลิงค์ที่น่าสนใจ
บริการของศูนย์ IT
เกี่ยวกับเรา
บริการออนไลน์
Find us on

Copyright©2017, ITC PSRU, Allright reserved.

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates