GF ITC Files

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน facebook twitter youtube

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

business templates

ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประกาศการจัดซื้อวัสดุและอื่น ๆ
ลำดับที่
รายละเอียด
1
Hacker by Ro0T N3T
Uploaded (09/07/2561 13:16:11)
2

Uploaded ()
3

Uploaded ()
4

Uploaded ()
5

Uploaded ()
6

Uploaded ()
7

Uploaded ()
8

Uploaded ()
9

Uploaded ()
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Uploaded ()
23

Uploaded ()
24

Uploaded ()
25

Uploaded ()
26

Uploaded ()
27

Uploaded ()
28

Uploaded ()
29

Uploaded ()
30

Uploaded ()
31

Uploaded ()
32

Uploaded ()
33

Uploaded ()
34

Uploaded ()
35

Uploaded ()
36

Uploaded ()
37

Uploaded ()
38

Uploaded ()
39

Uploaded ()
40

Uploaded ()
41

Uploaded ()
42

Uploaded ()
43

Uploaded ()
44

Uploaded ()
45

Uploaded ()
46

Uploaded ()
47

Uploaded ()
48

Uploaded ()
49

Uploaded ()
50

Uploaded ()
51

Uploaded ()
52

Uploaded ()
53

Uploaded ()
54

Uploaded ()
55

Uploaded ()
56

Uploaded ()
57

Uploaded ()
58

Uploaded ()
59

Uploaded ()
60

Uploaded ()
61

Uploaded ()
62

Uploaded ()
63

Uploaded ()
64

Uploaded ()
65

Uploaded ()
66

Uploaded ()
67

Uploaded ()
68

Uploaded ()
69

Uploaded ()
70

Uploaded ()
71

Uploaded ()
72

Uploaded ()
73

Uploaded ()
74

Uploaded ()
75

Uploaded ()
76

Uploaded ()
77

Uploaded ()
78

Uploaded ()
79

Uploaded ()
80

Uploaded ()
81

Uploaded ()
82

Uploaded ()
83

Uploaded ()
84

Uploaded ()
85

Uploaded ()
86

Uploaded ()
87

Uploaded ()
88

Uploaded ()
89

Uploaded ()
90

Uploaded ()
91

Uploaded ()
92

Uploaded ()
93

Uploaded ()
94

Uploaded ()
95

Uploaded ()
96

Uploaded ()
97

Uploaded ()
98

Uploaded ()
99

Uploaded ()
100

Uploaded ()
101

Uploaded ()
102

Uploaded ()
103

Uploaded ()
104

Uploaded ()
105

Uploaded ()
106

Uploaded ()
107

Uploaded ()
108

Uploaded ()
109

Uploaded ()
110

Uploaded ()
111

Uploaded ()
112

Uploaded ()
113

Uploaded ()
114

Uploaded ()
115

Uploaded ()
116

Uploaded ()
117

Uploaded ()
118

Uploaded ()
119

Uploaded ()
120

Uploaded ()
121

Uploaded ()
122

Uploaded ()
123

Uploaded ()
124

Uploaded ()
125

Uploaded ()
126

Uploaded ()
127

Uploaded ()
128

Uploaded ()
129

Uploaded ()
130

Uploaded ()
131

Uploaded ()
132

Uploaded ()
133

Uploaded ()
134

Uploaded ()
135

Uploaded ()
136

Uploaded ()
137

Uploaded ()
138

Uploaded ()
139

Uploaded ()
140

Uploaded ()
141

Uploaded ()
142

Uploaded ()
143

Uploaded ()
144

Uploaded ()
145

Uploaded ()
146

Uploaded ()
147

Uploaded ()
148

Uploaded ()
149

Uploaded ()
150

Uploaded ()
151

Uploaded ()
152

Uploaded ()
153

Uploaded ()
154

Uploaded ()
155

Uploaded ()
156

Uploaded ()
157

Uploaded ()
158

Uploaded ()
159

Uploaded ()
160

Uploaded ()
161

Uploaded ()
162

Uploaded ()
163

Uploaded ()
164

Uploaded ()
165

Uploaded ()
166

Uploaded ()
167

Uploaded ()
168

Uploaded ()
169

Uploaded ()
170

Uploaded ()
171

Uploaded ()
172

Uploaded ()
173

Uploaded ()
174

Uploaded ()
175

Uploaded ()
176

Uploaded ()
177

Uploaded ()
178

Uploaded ()
179

Uploaded ()
180

Uploaded ()
181

Uploaded ()
182

Uploaded ()
183

Uploaded ()
184

Uploaded ()
185

Uploaded ()
186

Uploaded ()
187

Uploaded ()
188

Uploaded ()
189

Uploaded ()
190

Uploaded ()
191

Uploaded ()
192

Uploaded ()
193

Uploaded ()
194

Uploaded ()
195

Uploaded ()
196

Uploaded ()
197

Uploaded ()
198

Uploaded ()
199

Uploaded ()
200

Uploaded ()
201

Uploaded ()
202

Uploaded ()
203

Uploaded ()
204

Uploaded ()
205

Uploaded ()
206

Uploaded ()
207

Uploaded ()
208

Uploaded ()
209

Uploaded ()
210

Uploaded ()
211

Uploaded ()
212

Uploaded ()
213

Uploaded ()
214

Uploaded ()
215

Uploaded ()
216

Uploaded ()
217

Uploaded ()
218

Uploaded ()
219

Uploaded ()
220

Uploaded ()
221

Uploaded ()
222

Uploaded ()
223

Uploaded ()
224

Uploaded ()
225

Uploaded ()
226

Uploaded ()
227

Uploaded ()
228

Uploaded ()
229

Uploaded ()
230

Uploaded ()
231

Uploaded ()
232

Uploaded ()
233

Uploaded ()
234

Uploaded ()
235

Uploaded ()
236

Uploaded ()
237

Uploaded ()
238

Uploaded ()
239

Uploaded ()
240

Uploaded ()
241

Uploaded ()
242

Uploaded ()
243

Uploaded ()
244

Uploaded ()
245

Uploaded ()
246

Uploaded ()
247

Uploaded ()
248

Uploaded ()
249

Uploaded ()
250

Uploaded ()
251

Uploaded ()
252

Uploaded ()
253

Uploaded ()
254

Uploaded ()
255

Uploaded ()
256

Uploaded ()
257

Uploaded ()
258

Uploaded ()
259

Uploaded ()
260

Uploaded ()
261

Uploaded ()
262

Uploaded ()
263

Uploaded ()
264

Uploaded ()
265

Uploaded ()
266

Uploaded ()
267

Uploaded ()

Upload_Files

ลำดับที่
รายละเอียด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Upload_Files

GF footer

¢èÒÇÊÒÃáÅк·¤ÇÒÁ´éÒ¹äÍ·Õ·Õè¹èÒʹã¨


¨Ó¹Ç¹¼Ùéãªé LINE Ŵŧ áµè¡ÅѺ·Óà§Ô¹ä´éÁÒ¡¢Öé¹
"ã¹áµèÅлÕÁÑ¡¨ÐÁÕ¡ÒÃà»Ô´à¼ÂµÑÇàÅ¢¨Ó¹Ç¹¼ÙéãªéÃкºâ«àªÕÂÅà¹çµàÇÔÃ줢ͧáºÃ¹´ìáµèÅÐÃÒ «Ö觻շÕè¼èÒ¹ÁÒ·Ñé§ Facebook áÅÐ WhatsApp µèÒ§ÃÒ§ҹµÑÇàÅ¢¨Ó¹Ç¹¼Ùéãªé·ÕèÁÕÍѵÃÒà¾ÔèÁÊÙ§¢Öé¹ÍÂèÒ§µèÍà¹×èͧ Êèǹ·Ò§´éÒ¹ LINE á¾Åµ¿ÍÃìÁ᪷ÂÍ´¹ÔÂÁã¹àÍàªÕ¡ÅѺÁըӹǹŴŧ áµèÃÒÂä´é·Õèà¢éÒÁÒ¡ÅѺà¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹"

·ÕèÁÒ : http://www.aripfan.com/line-user-down/

«ÕÍÕâÍ Microsoft àµ×͹¡ÒÃãªé AI ãËéãªéà¾×èͪèǤ¹ äÁèãªèá·¹¾Ç¡à¢Ò
" ÊѵÂÒ ¹Òà´ÅÅÒ «ÕÍÕâÍ Microsoft ¤¹»Ñ¨¨ØºÑ¹ à»ç¹Ë¹Öè§ã¹¹Ñ¡¸ØáԨ ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡Òà áÅйѡ¡ÒÃàÁ×ͧ¡ÇèÒ 3,000 ¤¹ ·Õèà¢éÒÃèÇÁ§Ò¹ World Economic Forum ·ÕèàÁ×ͧ´ÒÇÍÊ »ÃÐà·ÈÊÇÔµà«ÍÃìáŹ´ì «Öè§ÁÕ»ÃÐà´ç¹·Õèà¢Òä´é¾Ù´¶Ö§à·¤â¹âÅÂÕ AI äÇéÍÂèÒ§¹èÒʹã¨"

·ÕèÁÒ : http://www.aripfan.com/microsoft-ceo-ai-should-be-used-to-help-people/

¢èÒǻѨ¨ØºÑ¹ÅèÒÊØ´


 • bootstrap business template
  §Ò¹¸ØáÒÃáÅÐÊÒúÃó ¡Í§¡ÅÒ§ ʹÍ. ÃèÇÁ¡ÑºÈÙ¹Âìà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃʹ à·È ¨Ñ´»ÃЪØÁ¡ÒÃãªéÃкºÊÒúÃó ÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-document) ³ Çѹ·Õè 11 Á¡ÃÒ¤Á 2560 Ëéͧ»¯ÔºÑµÔ¡ÒäÍÁ¾ÔÇàµÍÃì 106 ÍÒ¤ÒÃÈÙ¹ÂìÀÒÉÒáÅФÍÁ¾ÔÇàµÍÃì
  More
 • bootstrap business template
  »ÃЪØÁ¾º¼ÙéºÃÔËÒà ¼È.¨ØÁ¾¯ ¾§ÈìÈÑ¡´ÔìÈÃÕ Ãͧ͸ԡÒú´Õ½èÒÂÇҧἹáÅо Ѳ¹Ò à¾×èÍÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹ µèÒ§æ ÀÒÂã¹ÈÙ¹Âìà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à· È ³ Çѹ·Õè 9 Á¡ÃÒ¤Á 2560 àÇÅÒ 13.30 ¹. ³ Ëéͧ»ÃЪØÁàÅç¡
  More
 • bootstrap business template
  ÈÙ¹Âìà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃʹà·È ÁþÊ. ¹Ó·ÕÁâ´Â ¼È.´Ã.¡ÔµµÔ¾§Éì ÊØÇÃóÃÒª ¼ÙéªèÇÂ͸ԡÒú´Õ½èÒÂà·¤â¹â ÅÂÕÊÒÃʹà·È ¨Ñ´¡ÒÃͺÃÁ¡ÒõԴµÑé§áÅСÒà ºÃÔËÒáÒÃãªé§Ò¹ÍÔ¹à·ÍÃìà¹ç µ´éÇÂÍØ»¡Ã³ì Mikrotik" ³ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀѯ¾ÔºÙÅʧ¤Ã ÒÁ (ÊèǹÇѧ¨Ñ¹·¹ì) àÁ×èÍ Çѹ·Õè 22-23 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2559 ÇÔ·ÂÒ¡Ãâ´Â ¤Ø³àªÉ°ÅÑ¡É³ì ¡ÅÔè¹ÁÒÅÕ
  More

àÂÕèÂÁªÁàÃÒä´é·Õè


ÈÙ¹Âìà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃʹà·È
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀѯ¾ÔºÙÅʧ¤ÃÒÁ

ªÑé¹·Õè 1 ÍÒ¤ÒÃÈÙ¹ÂìÀÒÉÒáÅФÍÁ¾ÔÇàµÍÃì
àÅ¢·Õè 156 ËÁÙè 5 µ.¾ÅÒªØÁ¾Å Í.àÁ×ͧ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ 65000
â·ÃÈѾ·ì:   0-5526-7200
â·ÃÊÒÃ : 0-5526-7201
Email: itc@psru.ac.th
Link: ITC PSRU

ÅÔ§¤ì·Õè¹èÒʹã¨
ºÃÔ¡ÒâͧÈÙ¹Âì IT
à¡ÕèÂǡѺàÃÒ
ºÃÔ¡ÒÃÍ͹äŹì
Find us on

Copyright©2017, ITC PSRU, Allright reserved.

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates