GF ITC Files

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน facebook twitter youtube

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

business templates

ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประกาศการจัดซื้อวัสดุและอื่น ๆ
ลำดับที่
รายละเอียด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Uploaded ()
15

Uploaded ()
16

Uploaded ()
17

Uploaded ()
18

Uploaded ()
19

Uploaded ()
20

Uploaded ()
21

Uploaded ()
22

Uploaded ()
23

Uploaded ()
24

Uploaded ()
25

Uploaded ()
26

Uploaded ()
27

Uploaded ()

Upload_Files

ลำดับที่
รายละเอียด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Upload_Files

GF footer

¢èÒÇÊÒÃáÅк·¤ÇÒÁ´éÒ¹äÍ·Õ·Õè¹èÒʹã¨


¨Ó¹Ç¹¼Ùéãªé LINE Ŵŧ áµè¡ÅѺ·Óà§Ô¹ä´éÁÒ¡¢Öé¹
"ã¹áµèÅлÕÁÑ¡¨ÐÁÕ¡ÒÃà»Ô´à¼ÂµÑÇàÅ¢¨Ó¹Ç¹¼ÙéãªéÃкºâ«àªÕÂÅà¹çµàÇÔÃ줢ͧáºÃ¹´ìáµèÅÐÃÒ «Ö觻շÕè¼èÒ¹ÁÒ·Ñé§ Facebook áÅÐ WhatsApp µèÒ§ÃÒ§ҹµÑÇàÅ¢¨Ó¹Ç¹¼Ùéãªé·ÕèÁÕÍѵÃÒà¾ÔèÁÊÙ§¢Öé¹ÍÂèÒ§µèÍà¹×èͧ Êèǹ·Ò§´éÒ¹ LINE á¾Åµ¿ÍÃìÁ᪷ÂÍ´¹ÔÂÁã¹àÍàªÕ¡ÅѺÁըӹǹŴŧ áµèÃÒÂä´é·Õèà¢éÒÁÒ¡ÅѺà¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹"

·ÕèÁÒ : http://www.aripfan.com/line-user-down/

«ÕÍÕâÍ Microsoft àµ×͹¡ÒÃãªé AI ãËéãªéà¾×èͪèǤ¹ äÁèãªèá·¹¾Ç¡à¢Ò
" ÊѵÂÒ ¹Òà´ÅÅÒ «ÕÍÕâÍ Microsoft ¤¹»Ñ¨¨ØºÑ¹ à»ç¹Ë¹Öè§ã¹¹Ñ¡¸ØáԨ ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡Òà áÅйѡ¡ÒÃàÁ×ͧ¡ÇèÒ 3,000 ¤¹ ·Õèà¢éÒÃèÇÁ§Ò¹ World Economic Forum ·ÕèàÁ×ͧ´ÒÇÍÊ »ÃÐà·ÈÊÇÔµà«ÍÃìáŹ´ì «Öè§ÁÕ»ÃÐà´ç¹·Õèà¢Òä´é¾Ù´¶Ö§à·¤â¹âÅÂÕ AI äÇéÍÂèÒ§¹èÒʹã¨"

·ÕèÁÒ : http://www.aripfan.com/microsoft-ceo-ai-should-be-used-to-help-people/

¢èÒǻѨ¨ØºÑ¹ÅèÒÊØ´


 • bootstrap business template
  §Ò¹¸ØáÒÃáÅÐÊÒúÃó ¡Í§¡ÅÒ§ ʹÍ. ÃèÇÁ¡ÑºÈÙ¹Âìà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃʹ à·È ¨Ñ´»ÃЪØÁ¡ÒÃãªéÃкºÊÒúÃó ÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-document) ³ Çѹ·Õè 11 Á¡ÃÒ¤Á 2560 Ëéͧ»¯ÔºÑµÔ¡ÒäÍÁ¾ÔÇàµÍÃì 106 ÍÒ¤ÒÃÈÙ¹ÂìÀÒÉÒáÅФÍÁ¾ÔÇàµÍÃì
  More
 • bootstrap business template
  »ÃЪØÁ¾º¼ÙéºÃÔËÒà ¼È.¨ØÁ¾¯ ¾§ÈìÈÑ¡´ÔìÈÃÕ Ãͧ͸ԡÒú´Õ½èÒÂÇҧἹáÅо Ѳ¹Ò à¾×èÍÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹ µèÒ§æ ÀÒÂã¹ÈÙ¹Âìà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à· È ³ Çѹ·Õè 9 Á¡ÃÒ¤Á 2560 àÇÅÒ 13.30 ¹. ³ Ëéͧ»ÃЪØÁàÅç¡
  More
 • bootstrap business template
  ÈÙ¹Âìà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃʹà·È ÁþÊ. ¹Ó·ÕÁâ´Â ¼È.´Ã.¡ÔµµÔ¾§Éì ÊØÇÃóÃÒª ¼ÙéªèÇÂ͸ԡÒú´Õ½èÒÂà·¤â¹â ÅÂÕÊÒÃʹà·È ¨Ñ´¡ÒÃͺÃÁ¡ÒõԴµÑé§áÅСÒà ºÃÔËÒáÒÃãªé§Ò¹ÍÔ¹à·ÍÃìà¹ç µ´éÇÂÍØ»¡Ã³ì Mikrotik" ³ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀѯ¾ÔºÙÅʧ¤Ã ÒÁ (ÊèǹÇѧ¨Ñ¹·¹ì) àÁ×èÍ Çѹ·Õè 22-23 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2559 ÇÔ·ÂÒ¡Ãâ´Â ¤Ø³àªÉ°ÅÑ¡É³ì ¡ÅÔè¹ÁÒÅÕ
  More

àÂÕèÂÁªÁàÃÒä´é·Õè


ÈÙ¹Âìà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃʹà·È
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀѯ¾ÔºÙÅʧ¤ÃÒÁ

ªÑé¹·Õè 1 ÍÒ¤ÒÃÈÙ¹ÂìÀÒÉÒáÅФÍÁ¾ÔÇàµÍÃì
àÅ¢·Õè 156 ËÁÙè 5 µ.¾ÅÒªØÁ¾Å Í.àÁ×ͧ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ 65000
â·ÃÈѾ·ì:   0-5526-7200
â·ÃÊÒÃ : 0-5526-7201
Email: itc@psru.ac.th
Link: ITC PSRU

ÅÔ§¤ì·Õè¹èÒʹã¨
ºÃÔ¡ÒâͧÈÙ¹Âì IT
à¡ÕèÂǡѺàÃÒ
ºÃÔ¡ÒÃÍ͹äŹì
Find us on

Copyright©2017, ITC PSRU, Allright reserved.

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates