หน้าแรก> ดาวน์โหลด  
 
ประจำปี 2552
 
>รายงานประจำปี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ.2552
คู่มือการประกันคุณภาพศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ.2552
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ.2550-2554
คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2552
แผนการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปี 2552
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
   
ประจำปี 2551
 
รายงานประจำปี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ.2551
คู่มือการประกันคุณภาพศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ.2551
คู่มือหน้าที่ความรับผิดชอบและการแบ่งงาน
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2551
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2551
   
ประจำปี 2550
 
คู่มือการประกันคุณภาพศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ.2550
ความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2550
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2550
 
 
           

 
    Copyright©2017, ITC Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.