คณะกรรมการดำเนินการศึกษาและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ facebook twitter youtube

ศูนย์ IT มรพส.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือพัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายเชิงบริหารและบริการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในด้านการจัดเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นประโยชน์ต่อความต้องการในการใช้ประโยชน์และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศร่วมกันได้อย่างเหมาะสมและเป็นเครือข่ายสารสนเทศระดับกระทรวงและประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานด้านไอทีระดับสากล

 • bootstrap business template
  Microsoft Office Specialist (MOS) ...
 • Mikrotik Academy (MTCNA) ...

คณะกรรมการดำเนินการศึกษาและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

business templates

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  ที่ปรึกษา
2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  ประธานกรรมการ
3. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  รองประธานกรรมการ
4. อ.ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์  กรรมการ
5. อ.ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย  กรรมการ
6. นายสุชิน เขียวเนตร  กรรมการ
7. นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว  กรรมการ
8. นายชนิศวรา ชูสนิท  กรรมการ
9. นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี  กรรมการ
10. นายวิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์  กรรมการ
11. นายโสภณ พินิจกิจเจริญกุล  กรรมการ
12. นายปณิธาร บัวเผื่อน  กรรมการ
13. นางนิตยา ปิ่นแก้ว  กรรมการ
14. นางกิ่งกาญจน์ พรมมาพงษ์  กรรมการ
15. นางอัญชลี เล็กประดิษฐ์  กรรมการ
16. นางสาวปัทมาพร เงินแจ้ง  กรรมการ
17. นายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ  กรรมการ
18. นางสาวจรรยา ยานะโส  กรรมการ
19. นายวุฒิพงษ์ คงสิบ  กรรมการ
20. นายรัฐวิภาค อู่ทองมาก  กรรมการ
21. นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ  กรรมการ
22. นางสาวทิพาพรรณ จันแสน  กรรมการและเลขานุการ
23. นางสาวรัชฎาพร เทียนสุนทร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำหนดนโยบายระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในของศูนย์ฯ ที่เอื้ออำนวยต่อการตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก
2. กำหนดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพทั้งในผู้บริหารและบุคคลภายในศูนย์ ให้เป็นไปตามนโยบายระบบกลไกการประกันคุณภาพของศูนย์ ฯ
3. ติดตามการประเมินผลระบบกลไกการประกันคุณภาพและการควบคุมภายในส่วนหน่วยงานต่าง ๆ ของศูนย์ ฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติระดับเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นและผู้บังคับบัญชาระดับถัดไปทุกระดับ
4. จัดการประเมินการประกันคุณภาพและการควบคุมภายในส่วนหน่วยงานต่าง ๆ ของ ศูนย์ ฯ ด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. กำหนดแผนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินกันประกันคุณภาพจากหน่วยงาน ภายนอก 6. จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในกรณีที่พบว่ายังมีจุดอ่อน

ข่าวสารและบทความด้านไอทีที่น่าสนใจ


จำนวนผู้ใช้ LINE ลดลง แต่กลับทำเงินได้มากขึ้น
"ในแต่ละปีมักจะมีการเปิดเผยตัวเลขจำนวนผู้ใช้ระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คของแบรนด์แต่ละราย ซึ่งปีที่ผ่านมาทั้ง Facebook และ WhatsApp ต่างรายงานตัวเลขจำนวนผู้ใช้ที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนทางด้าน LINE แพลตฟอร์มแชทยอดนิยมในเอเชียกลับมีจำนวนลดลง แต่รายได้ที่เข้ามากลับเพิ่มมากขึ้น"

ที่มา : http://www.aripfan.com/line-user-down/

ซีอีโอ Microsoft เตือนการใช้ AI ให้ใช้เพื่อช่วยคน ไม่ใช่แทนพวกเขา
" สัตยา นาเดลลา ซีอีโอ Microsoft คนปัจจุบัน เป็นหนึ่งในนักธุรกิจ นักวิชาการ และนักการเมืองกว่า 3,000 คน ที่เข้าร่วมงาน World Economic Forum ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีประเด็นที่เขาได้พูดถึงเทคโนโลยี AI ไว้อย่างน่าสนใจ"

ที่มา : http://www.aripfan.com/microsoft-ceo-ai-should-be-used-to-help-people/

ข่าวปัจจุบันล่าสุด


 • bootstrap business template
  งานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สนอ. ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสน เทศ จัดประชุมการใช้ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (e-document) ณ วันที่ 11 มกราคม 2560 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
  More
 • bootstrap business template
  ประชุมพบผู้บริหาร ผศ.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพ ัฒนา เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน ต่างๆ ภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเท ศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก
  More
 • bootstrap business template
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. นำทีมโดย ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโ ลยีสารสนเทศ จัดการอบรมการติดตั้งและการ บริหารการใช้งานอินเทอร์เน็ ตด้วยอุปกรณ์ Mikrotik" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคร าม (ส่วนวังจันทน์) เมื่อ วันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 วิทยากรโดย คุณเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
  More

เยี่ยมชมเราได้ที่


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์:   0-5526-7200
โทรสาร : 0-5526-7201
Email: itc@psru.ac.th
Link: ITC PSRU

ลิงค์ที่น่าสนใจ
บริการของศูนย์ IT
เกี่ยวกับเรา
บริการออนไลน์
Find us on

Copyright©2017, ITC PSRU, Allright reserved.

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates