ภาระกิจหลัก facebook twitter youtube

ศูนย์ IT มรพส.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือพัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายเชิงบริหารและบริการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในด้านการจัดเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นประโยชน์ต่อความต้องการในการใช้ประโยชน์และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศร่วมกันได้อย่างเหมาะสมและเป็นเครือข่ายสารสนเทศระดับกระทรวงและประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานด้านไอทีระดับสากล

 • bootstrap business template
  Microsoft Office Specialist (MOS) ...
 • Mikrotik Academy (MTCNA) ...

ภาระกิจหลัก

business templates

1. ด้านการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.1 ทำการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยโดยการวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง พัฒนา และบริหารจัดการระบบเครือข่ายให้มีเสถียรภาพและความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งการให้บริการระบบเครือข่ายแก่ผู้ใช้งานทุกคนโดยการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง จัดเก็บ และสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ
1.2 ทำการควบคุมดูแล บำรุงรักษา และปรับปรุงพัฒนา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสารสนเทศ คณะ ศูนย์ สำนัก ให้มีความทันสมัยและมีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมทั้งให้บริการข้อมูลและบริการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายแก่ผู้ใช้งานทุกคน


2. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ

2.1 ทำการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานทุกด้านของมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะทำงาน ชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศให้บริการใช้งานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดทำระบบการนำเสนอรายงานผลข้อมูล (Home Page) ต่อสาธารณชนให้รับทราบ
2.2 ทำการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University: Department Operation Center: PSRU-DOC) โดยพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้ รวมทั้งวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Ministry Operation Center: PMOC)
2.3 ทำการคัดเลือกและจัดสรรทรัพยากรคอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Hardware และ Software ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมการให้บริการระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
2.4 ทำการจัดเก็บ ดูแลรักษา และบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มี เสถียรภาพและความปลอดภัย และมีความพร้อมให้บริการเรียกใช้งานตลอดเวลา
2.5 ให้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์


3. ด้านการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

3.1 ทำการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการรายวิชา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยจะทำการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 3 รูปแบบ ประกอบด้วย - บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบ Self Production e-learning Course : SPEC - บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบ Co-Operative Production e-learning Course : CoPEC - บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบ PSRU Online Tutor Course
3.2 ทำการจัดเก็บ ดูแลรักษา และบริหารจัดการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยให้มีเสถียรภาพและความปลอดภัย และมีความพร้อมให้บริการเรียกใช้งานตลอดเวลา รวมทั้งดำเนินการและอำนวยการทุกด้านเพื่อให้บริการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ต่อนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและนักเรียน นักศึกษาทั่วไป
3.3 ทำการให้บริการอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมทั้งให้บริการควบคุมและดูแลรักษาการใช้งานอุปกรณ์สื่อโสตฯ ภายในศูนย์
3.4 ให้บริการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วีดิทัศน์ และสื่อสารสนเทศแก่หน่วยงาน ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์


4. ด้านการผลิตสื่อสารสนเทศ

4.1 ทำการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาสื่อสารสนเทศทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ให้บริการหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์
4.2 ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำสื่อสารสนเทศเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อผสมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย


5. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

5.1 เป็นศูนย์กลางในการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้และนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 ทำการสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับความต้องการความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
5.3 ทำการจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคล 5 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย นักศึกษาในมหาวิทยาลัย บุคลากรของศูนย์ และบุคคลภายนอกทั้งในรูปบุคคลและรูปหน่วยงานหรือองค์กร
5.4 ทำการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ให้ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการวางรากฐาน ความรู้ให้แก่เยาวชนและก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศในอนาคต
5.5 จัดกิจกรรมแข่งขันพัฒนาโปรแกรมและ Web Site ต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถและเพิ่มพูนประสบการณ์
5.6 ทำการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติการจัดฝึกอบรมและสัมมนาของบุคคลและหน่วยงานต่างๆ เพื่อวางแผนการจัดการอบรมและพัฒนาต่อไป


6 ด้านการให้บริการอาคารสถานที่

6.1 ให้บริการห้องประชุมสัมมนา ห้องฝึกอบรมและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งบริการอื่น ๆ ด้านอาคารสถานที่แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6.2 ทำการดูแลรักษา ปรับปรุงพัฒนา และจัดระเบียบสภาพแวดล้อมทั้งภายในและบริเวณรอบ ๆ อาคารให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมใช้งานตลอดเวลา
6.3 ทำการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยทั้งภายในและบริเวณรอบ ๆ อาคาร
6.4 ทำการดูแลและบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ และระบบติดต่อสื่อสารอื่น ๆ
6.5 ทำการดูแล บริหารจัดการ และให้บริการห้องประชุม และฝึกอบรม


7. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.1 ทำการศึกษาและพัฒนาสื่อวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
7.2 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก เช่น ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทงเป็นต้น


8. ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

8.1 โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทศบาลนครพิษณุโลก
8.2 โครงการความร่วมมือฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


9. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

9.1 ดำเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษา โดยการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพ
9.2 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการประกันคุณภาพให้กับบุคลากร
9.3 จัดกิจกรรมประเมินตนเอง และติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของศูนย์ฯ รวมทั้งประเมินผลแผนงานและแผนยุทธศาสตร์
9.4 จัดเตรียมข้อมูลสำหรับรับการประเมินจากหน่วยงานภายในและภายนอก


10. ด้านการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

10.1 ทำการสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาขีดความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถในหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งจากการแลกเปลี่ยนความรู้จากหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสมบูรณ์แบบ
10.2 ทำการจัดกิจกรรมเพื่อให้เป็นเวทีในการถ่ายทอดความรู้ และสร้างพฤติกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของศูนย์ฯ มีความตื่นตัวในเรื่องการรับรู้และการส่งต่อข้อมูลความรู้ โดยเน้นการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two Ways Communication)
10.3 ทำการสนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรของศูนย์ฯ มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้

ข่าวสารและบทความด้านไอทีที่น่าสนใจ


จำนวนผู้ใช้ LINE ลดลง แต่กลับทำเงินได้มากขึ้น
"ในแต่ละปีมักจะมีการเปิดเผยตัวเลขจำนวนผู้ใช้ระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คของแบรนด์แต่ละราย ซึ่งปีที่ผ่านมาทั้ง Facebook และ WhatsApp ต่างรายงานตัวเลขจำนวนผู้ใช้ที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนทางด้าน LINE แพลตฟอร์มแชทยอดนิยมในเอเชียกลับมีจำนวนลดลง แต่รายได้ที่เข้ามากลับเพิ่มมากขึ้น"

ที่มา : http://www.aripfan.com/line-user-down/

ซีอีโอ Microsoft เตือนการใช้ AI ให้ใช้เพื่อช่วยคน ไม่ใช่แทนพวกเขา
" สัตยา นาเดลลา ซีอีโอ Microsoft คนปัจจุบัน เป็นหนึ่งในนักธุรกิจ นักวิชาการ และนักการเมืองกว่า 3,000 คน ที่เข้าร่วมงาน World Economic Forum ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีประเด็นที่เขาได้พูดถึงเทคโนโลยี AI ไว้อย่างน่าสนใจ"

ที่มา : http://www.aripfan.com/microsoft-ceo-ai-should-be-used-to-help-people/

ข่าวปัจจุบันล่าสุด


 • bootstrap business template
  งานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สนอ. ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสน เทศ จัดประชุมการใช้ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (e-document) ณ วันที่ 11 มกราคม 2560 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
  More
 • bootstrap business template
  ประชุมพบผู้บริหาร ผศ.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพ ัฒนา เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน ต่างๆ ภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเท ศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก
  More
 • bootstrap business template
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. นำทีมโดย ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโ ลยีสารสนเทศ จัดการอบรมการติดตั้งและการ บริหารการใช้งานอินเทอร์เน็ ตด้วยอุปกรณ์ Mikrotik" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคร าม (ส่วนวังจันทน์) เมื่อ วันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 วิทยากรโดย คุณเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
  More

เยี่ยมชมเราได้ที่


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์:   0-5526-7200
โทรสาร : 0-5526-7201
Email: itc@psru.ac.th
Link: ITC PSRU

ลิงค์ที่น่าสนใจ
บริการของศูนย์ IT
เกี่ยวกับเรา
บริการออนไลน์
Find us on

Copyright©2017, ITC PSRU, Allright reserved.

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates