ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และวัตถุประสงค์ facebook twitter youtube

ศูนย์ IT มรพส.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือพัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายเชิงบริหารและบริการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในด้านการจัดเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นประโยชน์ต่อความต้องการในการใช้ประโยชน์และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศร่วมกันได้อย่างเหมาะสมและเป็นเครือข่ายสารสนเทศระดับกระทรวงและประเทศได้อย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนวิชาการ สร้างสรรค์เทคโนโลยี บริการดีมีน้ำใจ ก้าวไกลสู่ท้องถิ่นและ สังคม

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานด้านไอทีระดับสากล

 • bootstrap business template
  Microsoft Office Specialist (MOS) ...
 • Mikrotik Academy (MTCNA) ...

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และวัตถุประสงค์

business templates

ปรัชญา
สนับสนุนวิชาการ สร้างสรรค์เทคโนโลยี บริการดีมีน้ำใจ ก้าวไกลสู่ท้องถิ่นและ สังคม
วิสัยทัศน์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรมสัมมนาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่ทันสมัย สู่ท้องถิ่นและสังคม ก้าวสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการที่สมบูรณ์แบบ
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนประสานการดำเนินงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขยายระบบเครือข่ายให้มีเสถียรภาพสูงและมีความเร็วเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
3. ยกระดับศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา และบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรเรียนรู้ร่วมกันอย่างเพียงพอ
นโยบาย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือพัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายเชิงบริหารและบริการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในด้านการจัดเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นประโยชน์ต่อความต้องการในการใช้ประโยชน์และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศร่วมกันได้อย่างเหมาะสมและเป็นเครือข่ายสารสนเทศระดับกระทรวงและประเทศได้อย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์ ฯ จะพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นเครื่องมือในการสืบค้น แลกเปลี่ยน และกระจายข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้สร้างสรรค์เนื้อหาสาระทางวิชาการ (Content Provider) ตามความคาดหวังของสังคมต่อมหาวิทยาลัยฯ ในสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน ด้วยเครื่องมือดังกล่าวที่ก้าวข้ามอุปสรรคด้านสถานที่และเวลา (Anywhere Anytime Concept) จะอำนวยให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถดำเนินภารกิจต่าง ๆ 4 ประการ บริการแก่ลูกค้า ภายใน (Internal Customer : ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา) และลูกค้าภายนอก (External Customer : สังคม ) อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสนับสนุนต่อการสร้างงาน ความสามารถในการวิจัยและการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Added) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของการสร้างสรรค์ทางปัญญาของนักวิชาการและ ประชาชนทั่วไปอีกด้วย โดยศูนย์มีนโยบายให้บริการในระดับต่าง ๆ ดังนี้
1. ผู้บริหาร ใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารในการสอบถามข้อมูลผ่าน www และ E-mail, collaborate Messaging และ Electronic Document ต่าง ๆ ระหว่าง หน่วยงานภายใน (Intranet) และ Internet เพื่อให้ได้มาเพื่อข้อมูลสู่การตัดสินใจในการบริหารการศึกษา
2. คณาจารย์ ใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล รองรับการเรียนการสอน การวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และการบริหารและบริการการศึกษาในระดับหน่วยงาน คณะ และโปรแกรมวิชา มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่อำนวยต่อการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการบริการศึกษาในรูปแบบใหม่บนระบบเครือข่าย Intranet และ Internet ให้สอดคล้องเหมาะสมต่อความต้องของสังคมภายนอกระดับประเทศและระดับนานาชาติ มีสภาพแวดล้อมที่อำนวยต่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการ ด้วยความพร้อมในการเข้าถึงข้อมูลและแลกเปลี่ยนสื่อสารกระบวนทัศน์ระหว่างคณะทำงานและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. บุคลากร ใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการบริการตามภาระหน้าที่โดยสามารถเชื่อมโยงกันถึงเป็นข่ายงานได้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่อำนวยต่อการเข้าถึงข้อมูล อันจะเป็นประโยชน์ในการทำงาน รวมถึงการบริหารและบริการ การศึกษาให้บรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. นักศึกษา ใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศในการเรียนการสอนที่ปรับไปสู่ลักษณะการเรียนรู้ด้วย ตนเอง (Self-Centered Learning) ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาและข้อมูลอื่น ๆ เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อย่างกว้างขวาง มีสภาพแวดล้อมการศึกษาที่อำนวยต่อการเข้าถึงข้อมูล และการค้นคว้าวิจัยในลักษณะการศึกษาแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ลดข้อจำกัดด้านเวลาการเรียน ด้านสถานที่เรียน ส่งเสริมการปลูกฝังแนวคิดของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เริ่มจากสถาบันของรัฐในฐานะสังคมแห่งการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความพร้อมและความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอน และผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ที่นับเป็นปัจจัยหลักของการพัฒนาประเทศรวมทั้งให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์
2. เพื่อบริหารเป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์มัลติมีเดีย ศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ศูนย์การสอนทางไกลผ่านวีดีทัศน์ ศูนย์ปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ ศูนย์ Electronic Library ตามแนว ความคิด Self – Learning หรือบทบาทการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา อย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสังคมโลกที่เปลี่ยนไป
3. เพื่อบริหารเป็นศูนย์พัฒนาสารสนเทศ พัฒนา Software ในงานเฉพาะเรื่อง พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของศูนย์ และของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ งานพัฒนา Home Page ของมหาวิทยาลัยฯ งานให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งาน Hardware/Software แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทำหน้าที่ในการพัฒนาและจัดหาเครื่องมือในการให้บริการของศูนย์อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อบริหารเป็นศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาและแหล่งความรู้ การศึกษาค้นคว้า และการให้บริการทางวิชาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่จำเป็นต้องติดตามและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่สังคมภายนอกอย่างกว้างขวาง
5. เพื่อบริหารเป็นศูนย์ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและศูนย์สารสนเทศ เป็นห้องประชุมสัมมนาและจัดการอบรม การให้บริการใช้งานคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ให้บริการอาคารสถานที่ ให้บริการข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์และของมหาวิทยาลัยฯ
6. เพื่อบริหารเป็นศูนย์ควบคุมระบบเครือข่าย โดยให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยฯ การบริหารจัดการระบบเครือข่าย การบำรุงรักษาระบบเครือข่าย การจัดระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบเครือข่ายตามความเหมาะสมของสถานภาพของระบบของมหาวิทยาลัยฯ ให้คำปรึกษาแนะนำการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแก่หน่วยงานต่าง ๆ การออกแบบระบบเครือข่าย และรายงานผลการใช้งานระบบแก่ผู้บริหาร
7. เพื่อบริหารเป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการทางด้านวิทยุ – โทรทัศน์ โดยมุ่งให้บริการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ ทำหน้าที่การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และควบคุมดูแลห้อง Studio ใช้สำหรับการถ่ายทอด การผลิต และจัดแสดงรายการโทรทัศน์

ข่าวสารและบทความด้านไอทีที่น่าสนใจ


จำนวนผู้ใช้ LINE ลดลง แต่กลับทำเงินได้มากขึ้น
"ในแต่ละปีมักจะมีการเปิดเผยตัวเลขจำนวนผู้ใช้ระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คของแบรนด์แต่ละราย ซึ่งปีที่ผ่านมาทั้ง Facebook และ WhatsApp ต่างรายงานตัวเลขจำนวนผู้ใช้ที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนทางด้าน LINE แพลตฟอร์มแชทยอดนิยมในเอเชียกลับมีจำนวนลดลง แต่รายได้ที่เข้ามากลับเพิ่มมากขึ้น"

ที่มา : http://www.aripfan.com/line-user-down/

ซีอีโอ Microsoft เตือนการใช้ AI ให้ใช้เพื่อช่วยคน ไม่ใช่แทนพวกเขา
" สัตยา นาเดลลา ซีอีโอ Microsoft คนปัจจุบัน เป็นหนึ่งในนักธุรกิจ นักวิชาการ และนักการเมืองกว่า 3,000 คน ที่เข้าร่วมงาน World Economic Forum ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีประเด็นที่เขาได้พูดถึงเทคโนโลยี AI ไว้อย่างน่าสนใจ"

ที่มา : http://www.aripfan.com/microsoft-ceo-ai-should-be-used-to-help-people/

ข่าวปัจจุบันล่าสุด


 • bootstrap business template
  งานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สนอ. ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสน เทศ จัดประชุมการใช้ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (e-document) ณ วันที่ 11 มกราคม 2560 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
  More
 • bootstrap business template
  ประชุมพบผู้บริหาร ผศ.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพ ัฒนา เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน ต่างๆ ภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเท ศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก
  More
 • bootstrap business template
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. นำทีมโดย ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโ ลยีสารสนเทศ จัดการอบรมการติดตั้งและการ บริหารการใช้งานอินเทอร์เน็ ตด้วยอุปกรณ์ Mikrotik" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคร าม (ส่วนวังจันทน์) เมื่อ วันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 วิทยากรโดย คุณเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
  More

เยี่ยมชมเราได้ที่


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์:   0-5526-7200
โทรสาร : 0-5526-7201
Email: itc@psru.ac.th
Link: ITC PSRU

ลิงค์ที่น่าสนใจ
บริการของศูนย์ IT
เกี่ยวกับเรา
บริการออนไลน์
Find us on

Copyright©2017, ITC PSRU, Allright reserved.

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates