หลักสูตรที่ 4 “การพัฒนาWeb Application ด้วยภาษาPHP และMySQL”

หลักการและเหตุผล
      ปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน เพราะระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน หรือองค์กร  ซึ่งในปัจจุบันมีข้อมูลมีจำนวนมากและการจัดการข้อมูลต่างๆ ยังไม่เป็นระบบมากนัก ทำให้เป็นการยากต่อการประมวลผลและการสืบค้นข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์จึงเข้ามาช่วยในการเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูล    ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลบุคลากร ข้อมูลเอกสาร หนังสือราชการ และข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ     ดังนั้นการพัฒนาความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรในหน่วยงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างหรือพัฒนาโปรแกรมในการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ได้อย่างทันสมัยและเป็นระบบ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บ สืบค้น ประมวลผลข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน
      ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดทำโครงการอบรม หลักสูตร “การพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP และ MySQL” ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปจัดทำระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และจัดทำระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล อย่างถูกต้อง 
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดทำระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลของหน่วยงานที่สังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆและถ่ายทอดให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 1. มีความสนใจในการเขียนโปแกรมออนไลน์
 2. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
 3. มีความรู้พื้นฐานในการจัดทำเว็บไซต์ 

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ดูแลเว็บไซต์
 2. ผู้ที่ต้องการพัฒนาโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต (Web Application)
 3. ครู/อาจารย์
 4. นักเรียน/นักศึกษา
 5. บุคคลทั่วไป

วัน เวลา  
ระหว่างวันที่  2-4  กันยายน 2552   เวลา 08.30 – 16.30 น.

ตาราง/หัวข้อการฝึกอบรม

วันที่

เนื้อหา

วันพุธที่ 2 กันยายน 2552
เวลา 8.30-16.30 น.

 • ความสำคัญของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ความต้องการของระบบ เครื่องมือ โปรแกรม และภาษาที่ใช้
 • ตัวอย่างระบบงานฐานข้อมูลออนไลน์
 • ทำความรู้จักกับฟอร์มและการสร้างฟอร์มในการรับข้อมูล
 • เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม AppServer
 • ทำความรู้จักกับภาษา PHP
 • คำสั่งต่างๆ ในภาษา PHP
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP
 • ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมในรูปแบบต่างๆ ด้วยภาษา PHP

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 • ทำความรู้จักกับระบบฐานข้อมูล
 • ทำความรู้จักและเรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูล MySQL
 • ทำความรู้จักกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
 • หลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
 • ฝึกการใช้คำสั่ง SQL Command ในการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
 • เรียนรู้การจัดการฐานข้อมูล MySQL ด้วยโปรแกรม PhpMyAdmin

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552
เวลา 8.30-16.30 น.

 • การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP เพื่อจัดการฐานข้อมูล MySQL
 • แนะนำตัวอย่างระบบฐานข้อมูลสินค้า

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 • ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลสินค้า
 • การนำโปรแกรมไปใช้งาน

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2552
เวลา 8.30-16.30 น.

 • Workshop 1  การสร้างสมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์
 • Workshop 2  การสร้าง Counter นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 • Workshop 3 การสร้างระบบ Login
 • Workshop 4  การสร้างระบบ Upload ไฟล์หรือรูปภาพ

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 • Workshop 5  การแบ่งข้อมูลแสดงทีละหน้า
 • Workshop 6  การสร้าง Search Engine
 • แนะนำการดาวน์ โหลดและติดตั้งโปรแกรมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ
 • แนะนำแหล่งศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยากร 
นายเสกสรรค์   ศิวิลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

จำนวนผู้เข้าอบรม
ผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน

 ค่าลงทะเบียน
ผู้เข้าอบรมชำระค่าลงทะเบียน 2,400 บาท/ท่าน  (รวมเอกสารคู่มือการอบรม ซีดีซอร์สโค๊ดโปรแกรมออนไลน์รูปแบบต่างๆ) อาหารกลางวันและอาหารว่างเครื่องดื่ม

ประโยชน์ที่จะได้รับ
      
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปจัดทำระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล ของหน่วยงานที่สังกัด เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่จัดอบรม    
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(ชั้น1) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว)   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 105
ต.พลายชุมพล   อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267200 โทรสาร 055-267201